REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy (dalej również jako: „Sklep” lub „Sprzedawca”) działa pod adresem plotyogrodowe.pl i prowadzony jest przez Pawła Bogaczewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: MULTI COMPANY Paweł Bogaczewicz, ul. Baligrodzka 4/13, 35-505 Rzeszów, adres do korespondencji i zwrotów towarów: Bogateco sp. z o.o., ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, NIP: 6871811609, REGON: 180424849, numer rachunku bankowego: ALIOR BANK SA: 03 2490 0005 0000 4500 3272 5311.
 2. Kontakt ze Sklepem jest możliwy:
 • listownie na adres do korespondencji wskazany powyżej;
 • za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://plotyogrodowe.pl/kontakt/;
 • w przypadku zamówień detalicznych pod adresem: sklep@plotyogrodowe.pl lub telefonicznie w godzinach 7:45-15:45 pod numerem telefonu: +48 577 599 585.
 • w przypadku zamówień hurtowych pod adresem: hurt@plotyogrodowe.pl lub telefonicznie w godzinach 7:45-15:45 pod numerem telefonu: + 48 601 612 041
 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa prawa i obowiązki osoby zamawiającej oferowane produkty (zwanej dalej „Klientem”).
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Konsumencie”, rozumie się pod tym pojęciem osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 3. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera, Safari,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,
 1. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym w szczególności na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, w tym programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. Sklep informuje, że podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka, o których mowa w zdaniu pierwszym, jednakże Klient przyjmuje do wiadomości, iż nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed wskazanymi niepożądanymi działaniami.
 2. Zabronione jest korzystanie przez Klienta ze stron Sklepu lub usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. W razie uzyskania przez Sprzedawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za ewentualne szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści opisanych powyżej.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę lub mechanizm działania serwisu. Treści zamieszczone w Sklepie, takie jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane są chronione prawami własności intelektualnej, w szczególności prawami autorskimi i pokrewnymi, przysługującymi Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi zawarł on umowę w zakresie korzystania z tych treści na potrzeby prowadzenia serwisu. Żaden fragment treści publikowany w serwisie nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia Sklepu.

2. Oferta sklepu

 1. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz są cenami brutto.
 2. Ceny umieszczone przy każdym towarze nie obejmują kosztów przesyłki (wysyłki). Koszt przesyłki jest dodatkowo płatny, a ceny przesyłki (wysyłki) będą wskazane Klientowi na etapie składania zamówienia. Klient może wybrać jedną z dostępnych w Sklepie sposobów dostarczenia zamówionego towaru. Sprzedawca może ustalać wartość zakupu, od których przesyłka (wysyłka) towarów będzie ponoszona przez Sklep (tzw. „darmowa wysyłka”).
 3. Towary dostępne w Sklepie są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

 
3. Zamówienia

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę plotyogrodowe.pl.
 2. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość z podsumowaniem i potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 3. Warunkiem realizacji jest podanie prawidłowych danych kontaktowych wraz z numerem telefonu, zgodnie w wymogami formularza zamówienia. Dane Klienta podane przy składaniu zamówienia mogą zostać wykorzystane do potwierdzenia realizacji składanych zamówień. Każde złożone przez Klienta zamówienie jest potwierdzane przez Sklep.
 4. Złożone zamówienie zrealizowane zostanie niezwłocznie w miarę posiadanych stanów magazynowych. O ewentualnym braku jakiegokolwiek z zamawianych towarów Klient zostanie powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. W razie braku możliwości nabycia konkretnej pozycji zostanie Klientowi zaproponowany inny towar. Ostateczną decyzję w każdym przypadku podejmuje Klient poprzez złożenie dodatkowego zamówienia uzupełniającego lub rezygnację.
 5. Zgłoszenie rezygnacji (anulowanie zamówienia) należy dokonać pisząc na adres: sklep@plotyogrodowe.pl
  Klient może zrezygnować z zamówienia na każdym etapie jego realizacji bez podawania przyczyny. Jeżeli Klient zrezygnuje z zamówienia po wysłaniu towaru do Klienta, zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu towarów.
 6. Klient jest zobowiązany do zapłaty pełnej ceny za zamówiony towar. Zamówienie nieopłacone zostanie anulowane a Sklep jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
 7. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Klienta wyłącznie przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sklep.
 8. Przy płatności przelewem (przedpłata), za datę potwierdzenia zamówienia, przyjmuje się wpływ środków na konto sklepu.
 9. Deklarowany przez Sprzedawcę czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy.

4. Formy płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
 • gotówką przy osobistym odbiorze towaru,
 • gotówką przy odbiorze towaru  – za pobraniem (kurier dostarczający produkty odbiera należność za zamówienie wraz z wliczonym kosztem za przesyłkę),
 • przelewem bankowym bezpośrednio na konto Sklepu.
 • za pomocą systemu płatności elektronicznych Tpay obsługiwanych przez spółkę pod firmą: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 1. Termin płatności wynosi 7 dni od złożenia zamówienia. W razie braku płatności w ww. terminie, zamówienie zostanie anulowane.

 5. Przesyłka

 1. Całkowity koszt dostawy zamówienia widoczny jest po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu interesującej Klienta formy dostawy i metody płatności.
 2. Przy odbiorze towarów Klient jest zobowiązany sprawdzić towar pod względem ilości i jakości. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń w czasie odbioru towaru w odbieranej przesyłce należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odmówić przyjęcia towaru.

6. Gwarancja i rękojmia. Reklamacje

 1. Każdy towar objęty jest gwarancją producenta. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z rękojmi.
 2. Sklep odpowiada wobec Kupującego za wady towarów – niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz w przypadku konsumentów na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Formularz reklamacji dostępny jest tutaj.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia zgłoszenia. Jeżeli dane w reklamacji lub informacje uniemożliwiają rozpoznanie reklamacji i wymagają uzupełnienia Klient zobowiązany jest niezwłocznie po wezwaniu przez Sklep je uzupełnić. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją.
 5. W razie niezajęcia przez Sklep stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty jej zgłoszenia, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sklep za zasadną.
 6. Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona to w pierwszej kolejności Sklep będzie uprawniony do wymiany towaru wadliwego na nowy wolny od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową będzie niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeśli wymiana na towar nowy wolny od wad będzie niemożliwa, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru lub po wyrażeniu zgody przez Klienta, wyda mu inny dostępny w sklepie towar. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. W przypadku stwierdzenia zasadności złożonej reklamacji, koszt ponownej wysyłki ponosi Sprzedawca.

7. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy.
 5. Oświadczenie może być wysłane listownie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w § ust. 1 powyżej. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 6. Konsument powinien odesłać produkt na adres Sklepu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania. Każdy element powinien być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Dane osobowe w sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Klauzula RODO Sprzedawcy dostępna jest tutaj.
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
 • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

9. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O każdej zmianie Sklep poinformuje na swojej stronie internetowej z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załącznik nr1 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

Regulamin obowiązuje od 03-11-2023