Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

 • Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość Klient zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie. Wzór oświadczenia można pobrać TUTAJ.
 • Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem, że zwracany produkt nie może nosić śladów używania – każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty
 • Klient zwraca towar do Sklepu na własny koszt w terminie 7 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 • W innych przypadkach reklamowany towar należy odesłać we własnym zakresie na adres naszego sklepu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa powyżej.
 • Zwracany towar należy odesłać na adres naszej firmy:

BOGATECO Sp. z o. o.

Ul. Hoffmanowej 19

35-016 Rzeszów

 • Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. Gwarantujemy zwrot kwoty równej cenie towaru na wskazane przez Państwa konto bankowe
 • W wypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są otrzymane od niego płatności (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych), w tym koszty dostawy do Klienta, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
 • Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do sklepu za pobraniem.
 • Klient w chwili otrzymania przesyłki winien jest sprawdzić przesyłkę. Jeżeli stwierdzi jakiekolwiek braki, uszkodzenia, niezgodności powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem. Reklamacje są rozpatrywane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności przewoźnika.
 • Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie, o którym mowa powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271.
Składając zamówienie Klient akceptuje powyższy regulamin.